Modernizace trati
Sudoměřice-Votice

Dvacetikilometrový úsek čtvrtého tranzitního koridoru leží na trase Praha – České Budějovice a jeho modernizace je jednou z největších a nejvýznamnějších současných investic. Cílem je zvýšení rychlosti, tím i plynulosti a efektivnosti dopravy, komfortu a bezpečnosti.

Partneři projektů a dodavatelé

Zobrazit

Novinky

Napsali o nás

Fotogalerie/Videa

Vizualizace

Galerie

Videa z průběhu stavby

Galerie

Fotografie z realizace

Galerie

Stavební kalendář

• Příprava území stavby – kácení, pronájem dočasných záborů
• 1.5.2018 zahájení stavby pokynem Správce stavby
• Zemní práce – skrývky ornice
• Budování staveništních komunikací a přístupů
• Zahájení výstavby mostů – zemní práce, zakládání, mostní podpěry a opěry
• Zahájení výstavby tunelu Deboreč
• Budování násypových tělěs
• Přeložky inženýrských sítí
• Přeložky vodních zdrojů
• Přeložky komunikací
• Zabezpečení veřejných zájmů

• Zemní práce – budování násypů a zářezů
• Výstavba žel. mostů a propustků
• Ražba tunelu Deboreč
• Zahájení výstavby tunelu Mezno
• Zahájení výstavby silničních mostů
• Budování definitivních komunikací
• Zahájení výstavby PHS
• Pokládka a přeložka železničního svršku
• Dokončení výstavby železničního spodku v žst. Červený Újezd
• Přeložky plynovodů
• Zabezpečení veřejných zájmů

• Výstavba železničních mostů
• Výstavba tunelu Mezno a Deboreč
• Výstavba sil. mostů
• Výstavba násypů, zahájení konsolidace
• Zahajení výstavby PHS
• Zahájení výstavba definitivních komunikací
• Přípravné práce pro pokládku železničního svršku
• Montáž podpěr a TV
• Zahájení prací na nástupištích žel. zastávek
• Zahájení prací na pozemních SO
• Zabezpečení veřejných zájmů

• Zahájení prací na dotčených SO/PS pro rychlost 200 km/hod
• Dokončení výstavby železničních mostů
• Dokončení výstavby tunelu Mezno a Deboreč
• Výstavba sil. mostů
• Dokončení výstavby násypů, zahájení konsolidace
• Výstavba PHS
• Výstavba definitivních komunikací
• Pokládka vybraných části železničního svršku
• Montáž podpěr a TV
• Práce na nástupištích žel. zastávek
• Pokračování prací na pozemních SO
• Zabezpečení veřejných zájmů
• Dokončení prací na železničním spodku mimo míst dotyku a křížení
• Montáž zabezpečovacího zařízení
• Montáž sdělovacího zařízení
• Montáž silnoproudé technologie
• Rekultivace části ploch dočasného záboru

• Dokončení prací na železničním spodku
• Dokončení nástupišť
• Dokončení PHS
• Dokončení montáže zabezpečovacího zařízení
• Dokončení montáže sdělovacího zařízení
• Dokončení montáže silnoproudé technologie
• Dokončení pokládky částí železničního svršku
• Snesení železničního svršku opuštěné kolejové trati
• Uvedení koleje č. 2 do provozu
• Uvedení koleje č. 1 do provozu
• Dokončení výstavby silničních mostů
• Dokončení části přeložek definitivních komunikací
• Dokončení pozemních SO
• Rekultivace části ploch opuštěných lokalit
• Rekultivace části ploch dočasného záboru
• Zabezpečení veřejných zájmů
• Posouzení interoperability na části SO/PS
• Ukončení části stavebních prací

• Rekultivace opuštěných lokalit
• Rekultivace ploch dočasného záboru
• Rychlá pantografka
• Finální úprava GPK
• Dokončení budování přeložek definitivních komunikací
• Ukončení prací na zabezpečení veřejných zájmů
• Ukončení stavebních prací
• Posouzení interoperability na části SO/PS
• Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
• Geodetická část DSPS
• Protokol o posouzení stavby na interoperabilitu
• Předání díla do 31. 7. 2023

Základní údaje o stavbě

ISPROFIN/ISPROFOND:3273604901/5213710002
Název projektuModernizace trati Sudoměřice – Votice
KrajJihočeský, Středočeský (rozhraní krajů v km 97,4)
ObceSudoměřice, Mezno, Střezimíř, Červený Újezd, Ješetice, Heřmaničky
ObjednatelSpráva železniční dopravní cesty, státní organizace
ZhotovitelOHLA ŽS, a.s.
ProjektantSdružení pro projekt Modernizace trati Sudoměřice-Votice
SUDOP PRAHA a.s.
Metroprojekt Praha a.s.
Termín realizace05/2018-08/2021 (stavebně)
Stavební náklady7 159 049 000 Kč bez DPH

Projektované kapacity stavby

Nové staničení94,859 – 114,763
Délka stavby19,9 km
Železniční stanice a zastávky6 ks
Železniční svršek35 065 m
Počet nově vložených výhybek13 ks
Nástupiště1295 m
Traťové zabezpečovací zařízení19 km
Termín realizace05/2018-08/2021 (stavebně)
Výstavba TV25 800 m
Žel. mosty, propustky, podchody48 ks
Tunely: Tunel Mezno 840 m Tunel Deboreč660 m
Protihlukové zdi2 205,45 m

Projekt byl předložen ke schválení v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020 ke spolufinancování Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů, a to až do výše 5 087 000 000 Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Představení zúčastněných organizací

Kontakt pro média:
Ing. Mgr. Iva Šašinková
sasinkovai@ohla-zs.cz
+420 722 983 763

Kontakt pro média:
press@szdc.cz
Hot-linka: +420 601 380 700

Kontakt pro média:
Ing. Ivan Pomykáček
ivan.pomykacek@sudop.cz
+420 267 094 169

Hlavní inženýr projektu:
Ing. Miloš Krameš
milos.krames@sudop.cz
+420 267 094 111

Kontakt pro média:
Ing. Vladimír Seidl, +420 296 154 103, seidl@metroprojekt.cz
Ing. Jiří Mára, +420 296 154 232, mara@metroprojekt.cz